مناسبت ها

شورای آموزشی

 

  شورای آموزشی دانشگاه به منظور تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرائی و فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه فعالیتهای آموزشی با حضور معاون آموزشی دانشگاه رئیس دوره های عالی شبانه و کوتاه مدت معاونان آموزشی دانشکده ها آموزشکده کشاورزی شیروان مدیر خدمات آموزشی دانشگاه و دو یه چهار تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورای دانشگاه تشکیل می شود.

 

وظایف و اختیارت

   - همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیات رئیسه دانشگاه در زمینه امور آموزشی

   - ارائه پیشنهاد در زمینه برنامه های آموزشی طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه

   - ارائه پیشنهاد در زمینه برنامه های آموزشی طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت نیمه حضوری و مجازی و اعلام نظر در مورد میزان و ظرفیت پذیرش دانشجویان جدید در دانشگاه

   - بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی و ارائه آن به شورای دانشگاه

   - بررسی پیشنهادات مربوط به تاسیس رشته ها و دوره های جدید در دانشگاه و اقدامات لازم درباره آن

   -  بررسی متون جزوه ها و کتب ارائه شده از جانب اعضای هیات علمی به لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه

   - بررسی و تایید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز به پیشنهاد گروه های آموزشی دانشگاه با توجه به تایید دانشکده ذیربط برای ارائه به مراجع ذیصلاح

   - بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیات علمی دانشگاه که باید پس از تایید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود

   - بررسی و اظهار نظر در باره موضوعاتی که شورای دانشگاه یا معاونت آموزشی دانشگاه به شورای آموزشی ارجاع می دهد

   - بررسی و اعلام نظر در باره مشکلات آموزشی دانشجویانی که از طرف مدیر خدمات آموزشی دانشگاه مطرح می گردد

   - انجام سایر امور مربوط به وظایف شورای آموزشی که از طرف مقامات ذی صلاح محول می شود.

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017