مناسبت ها

رشته های مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

کارشناسی ارشد

  حسابداری

  مهندسی عمران- راه و ترابری

  مهندسی معماری-داخلی

  مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

  مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک

  مهندسی عمران - سیستم های اطلاعات مکانی

  مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

  مهندسی عمران - سازه

  مهندسی معماری

  مهندسی عمران زلزله

  مشاوره-مشاوره خانواده

  بازیگری

  مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی پیوسته

  روانشناسی

  مدیریت بازرگانی

  ادبیات نمایشی

  مهندسی برق

  بازیگری

  مهندسي عمران

  مهندسی معماری

  مهندسی کامپیوتر

  مهندسی نقشه برداری

  حسابداری

  حقوق

  مهندسی صنایع

  مشاوره

  مدیریت امور  بانکی

  مهندسی شهرسازی

کارشناسی ناپیوسته

  مهندسی اجرایی عمران

  مهندسی حرفه ای معماری

  مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار

  مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

  مهندسی حرفه‌اي ارتباطات و فنّاوري اطلاعات

  مهندسی شهرسازی

  حسابداری

کاردانی پیوسته

  کامپیوتر – نرم افزار

  عمران

  نقشه برداری

  حسابداری

  معماری

کاردانی ناپیوسته

  کاردان فني  عمران

  کاردانی نقشه برداری(ژئودزی) 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017