مناسبت ها

نشریات


   نشريات دانشجويي، عرصه ايست براي بروز استعدادهاي نوظهور و پنهان و نوپاي دانشجو بصورت نوشتاري. اين نوع مطالب که طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات و آئين نامه نشريات منتشر مي شوند، فرصتي است براي بيان حرفها، درددلها، دغدغه ها و مسايل و مشکلات اجتماعي و دانشگاهي دانشجويان، همچنين معرفي و تقويت ساز و کارهاي صحيح براي جلوگيري و مبارزه با آلودگيها و بحرانهاي اجتماعي با حفظ و رعايت شئونات اسلامي و قوانين حاکم بر نشريات، بصورت کاملاً مستقل و با مسئوليت مستقيم مدير مسئول نشريات، در قالب هاي ادبي، اجتماعي، علمي، سياسي، هنري، طنز، عقيدتي، فرهنگي و...
    بديهي است پرداختن به نشريات چه از نوع مطالعه و چه نگارش، به پويايي ذهن دانشجويان کمک شاياني کرده و تجربه نشان داده، اندوخته هاي مفيد دانشجويان در محيط هاي سالم فعاليت غير درسي، به موفقيت هاي آتي ايشان بعد از فراغت از تحصيل منجر مي شود.

 

برخي از فعاليت هاي اين واحد :
   1- برگزاري كارگاه هاي آموزشي
   2- برپايي نمايشگاه نشريات
   3- ارائه مشاوره جهت آشنايي با مراحل چاپ و انتشار يك نشريه يا فعاليت در نشريه

 

نمونه نشريات منتشر شده:
    تهی جام-کاپرا-ره آورد

 

دانشجويان علاقمند جهت فعاليت در نشريات و يا کسب مجوز نشريه مي توانند همه روزه به اموردانشجویی موسسه مراجعه نمايند.

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017