مناسبت ها

انجمن علمی

مختصري از شرح اهداف انجمن هاي علمي 

  به منظور تقويت نشاط علمي در ميان دانشجويان و حمايت از فعاليت هاي جمعي و خودجوش پژوهشي و راهنمائي و مشاركت دانشجويان مستعد و توانمند در جهت بالندگي علمي و فرهنگي دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي با حمايت مراكز آموزش عالي و پژوهشي اقدام به تاسيس انجمن هاي علمي با اهداف زير مي نمايند:

   - ايجاد زمينه مناسب براي تجلي استعدادها و برانگيختن خلاقيت و شكوفايي علمي دانشجويان

    - نهادمند ساختن فعاليتهاي فوق برنامه علمي و پژوهشي دانشجويان

    - افزايش سطح مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي علمي جمعي و تقويت ارتباط آموزشي و پژوهشي با استادان، شناسايي دانشجويان نخبه و ممتاز و بهره گيري از مشاركت آنان در ارتقاي فضاي علمي دانشگاه

    - بهره گيري از توان علمي دانشجويان در جهت تقويت پيوندهاي دانشگاه با بخش هاي مختلف اجتماعي و اجرائي

 

انجمن هاي علمي دانشجويي آماده ترين نهاد دانشجويي در دانشگاه براي شكل گيري فضاي علمي مي باشد كه  مي تواند در زمينه هاي زير به فعاليت بپردازند:

    1- جذب دانشجويان علاقمند و خلاق و ايجاد انگيزه و رغبت نسبت به فعاليت هاي علمي – پژوهشي در ميان كليه دانشجويان

    2- برقراري ارتباط مستمر با انجمن هاي علمي مشابه در ساير دانشگاهها

    3- برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي پژوهشي و پيشنهاد همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشكده .

    4- همكاري با معاون آموزشي دانشكده در ارتقاي علمي دانشجويان

    5- تشكيل كميته هاي مختلف نظير: آموزش و پژوهش، روابط عمومي ... و نظارت بر عملكرد كميته ها

    6- برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ها و كنفرانس ها و مسابقات علمي و آزمونهاي آمادگي براي ورود به دوره هاي تحصيلات تكميلي

    7- همكاري با مسئولان دانشگاه در برنامه ريزي و ساماندهي بازديدهاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فرهنگي كشور 

    8- توليد و انتشار نشريه علمي، نرم افزارهاي رايانه اي، فيلم هاي علمي – آموزشي و تشكيل كارگاههاي تخصصي به صورت مستقل و يا با همكاري ساير رشته ها.

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017