مناسبت ها

مقاطع تحصیلی

 توجه: 

کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی باید از بین دو درس اختیاری:

1- کارآفرینی  2- مهارت های زندگی دانشجویی 

و مازاد بر سقف واحدها یکی را به دلخواه انتخاب و بگذرانند.

 

کارشناسی ارشد

حسابداری

جدول دروس  
مهندسی عمران- راه و ترابری جدول دروس  

مهندسی معماری-داخلی

جدول دروس  

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

جدول دروس

 

مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک

جدول دروس

 

مهندسی عمران - سیستم های اطلاعات مکانی

جدول دروس

ترم بندی 

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی عمران - سازه

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی معماری

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی عمران – زلزله

جدول دروس

ترم بندی

مشاوره-مشاوره خانواده جدول دروس ترم بندی
بازیگری جدول دروس ترم بندی
مهندسی کامپیوتر نرم افزار جدول دروس ترم بندی
     

کارشناسی پیوسته

   

روانشناسی

جدول دروس ترم بندی
مدیریت بازرگانی جدول دروس  

ادبیات نمایشی

جدول دروس  

مهندسی برق

جدول دروس

 

بازیگری

جدول دروس

 

مهندسي عمران

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی معماری

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی کامپیوتر

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی نقشه برداری

جدول دروس

ترم بندی

حسابداری

جدول دروس

ترم بندی

حقوق

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی صنایع

جدول دروس

ترم بندی

مشاوره  جدول دروس ترم بندی
مدیریت اموربانکی جدول دروس ترم بندی
مهندسی شهرسازی جدول دروس ترم بندی
     

کارشناسی ناپیوسته

   

مهندسی اجرایی عمران

   

علمی کاربردی معماری

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر – نرم افزار

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات Ict- کاربردهای Ict

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات Ict- مدیریت Ict

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی شهرسازی

جدول دروس

ترم بندی

حسابداری

جدول دروس  
     

کاردانی پیوسته

   

کارداني کامپیوتر – نرم افزار

جدول دروس

ترم بندی

کارداني ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

جدول دروس

ترم بندی

کارداني نقشه برداری – نقشه برداری

جدول دروس

ترم بندی

کارداني حسابداری و بازرگانی- حسابداری

جدول دروس

ترم بندی

کارداني نقشه کشي معماري -معماري

جدول دروس

ترم بندی

     

کاردانی ناپیوسته

   

کاردان فني عمران – ساختمانهای بتنی

جدول دروس

ترم بندی

کاردان فني عمران – کارهای عمومی ساختمان

جدول دروس

ترم بندی

کاردانی نقشه برداری 

جدول دروس

ترم بندی

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017