مناسبت ها

بیمه دانشجویی


    نوع قرارداد: قرارداد بيمه حوادث تحصیلی دانشجويان سراسر كشور
    شركت طرف قرارداد: بيمه ایران شعبه گرگان
     *مدت قرارداد هر سال تمديد مي گردد.

 

   موضوع بیمه: پوشش حوادث دانشجویان موضوع این قرارداد عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به نقص عضو و از کار افتادگی دائم جزئی و یا کلی و یا فوت بیمه شده گردد.(در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان.)
       الف) پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان 100/000/000 ریال
       ب) پرداخت غرامت نقص عضو دائم (جزئی و کلی)ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر به میزان 100/000/000 ریال بر طبق جدول نقص عضو مورد عمل.
       ج) جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا مبلغ 20/000/000 ریال در یکسال تحصیلی.
    تبصره 1: پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حوادث ،مشمول بیمه بر اساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد.
 
مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت:
 الف) در صورت فوت:
    1- اصل و یا فتوکپی تایید شده خلاصه و رونوشت مرگ صادره از طرف اداره آمار.
    2- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
    3- گزارش پزشک قانونی و آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.

 

 ب) در صورت نقص عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه:
    گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

 

 ج)در صورت جرح:
    ارسال اصل صورتحساب پزشکی و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017