مناسبت ها

مدیر پژوهشی

                                                      

                         

                          خانم مهندس محدثه نظیف کار

                          کارشناسی ارشد مطالعات معماری

                          فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

                          پست الکترونیک

                           دانلود رزومه کامل

 

           

 

    

شرح وظایف:

      - دریافت طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و همکاران شاغل در مؤسسه و سایر مراکز وابسته.
      - تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پزوهشی و سیاستگزاری پژوهشی در سطح دانشکده.
      - تعیین کارشناسان علمی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پایان یافته.
      - نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی دانشکده.
      - تشویق و کمک به محققین در تنظیم و تدوین طرحهای پژوهشی.
      - ارسال طرحهای پژوهشی و گزارش نهائی طرحهای پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور بررسی و اخذ تصمیم نهایی.
      - اجراء و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در امور پژوهشی.

      - کمک به برگزاری همایشها و تشکیل دبیرخانه همایش.

      - درخواست برگزاری کارگاههای پژوهشی مورد نیاز اعضای هیأت علمی و کارکنان به مسئولین مربوطه و همکاری در جهت برگزاری کارگاهها در سطح دانشکده.

      - تعیین اولویتهای پژوهشی دانشکده با توجه به پیشنهادات مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی.

      - دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم.

      - نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوط به امور پژوهشی به قسمتهای مختلف دانشکده و خارج دانشکده.

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017