مناسبت ها

کمیسیون موارد خاص

کمیسیون موارد خاص، جهت کمک به دانشجویانی که جریان تحصیل آنها به هر دلیل با مشکل مواجه شده و حل آن با مقررات و آیین نامه های آموزشی موجود ممکن نمی باشد، موضوع آنها در کمیسیون موارد خاص مؤسسه و یا کمیسیون موارد خاص دانشگاه مادر(دانشگاه منابع طبیعی گرگان) معرفی می شوند.

 

دانشجویان مشمول کمیسیون:


مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

1- مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تا چهار نیمسال می تواند تحصیل کند.

   - از نیمسال پنجم به شواری آموزشی مؤسسه ارجاع داده می شود.

   - از نیمسال ششم به بعد به کمیسیون دانشگاه مادر ارجاع داده می شود.

 

2-  2 ترم مشروط به کمیسیون وزارت علوم  ارجاع داده می شود.

 

3-  بررسی درخواست مرخصی به عهده کمیسیون دانشگاه مادر می باشد.

 

4-  بازگشت به تحصیل با ارائه مستندات به عهده ی کمیسیون دانشگاه مادر می باشد.

 

مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های 93 به بعد:

1- مقطع کارشناسی پیوسته تا هشت نیمسال می تواند تحصیل کند.

    - از نیمسال نهم و دهم به شواری آموزشی مؤسسه ارجاع داده می شود.

    - از نیمسال یازدهم و دوازدهم در کمیسیون موارد خاص داخلی مؤسسه بررسی می شود.

    - از نیمسال سیزدهم به بعد به کمیسیون دانشگاه مادر ارجاع داده می شود.

 

2- 3ترم مشروط در شورای آموزشی داخلی بررسی می شود.

    - 4ترم مشروط به بعد کمیسیون دانشگاه مادر ارجاع داده می شود.

 

3- بررسی درخواست مرخصی در یک نیمسال به عهده مؤسسه می باشد و در نیمسال دوم به عهده دانشگاه مادر می باشد.

 

4- بازگشت به تحصیل با ارائه مستندات به عهده ی مؤسسه و در صورت لزوم کمیسیون دانشگاه مادر می باشد.

 

مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته:

1- مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا چهار نیمسال می تواند تحصیل کند.

   - از نیمسال پنجم در کمیسیون موارد خاص داخلی مؤسسه بررسی می شود.

   - از نیمسال ششم به بعد به کمیسیون دانشگاه مادر ارجاع داده می شود.

 

2- 2ترم مشروط در کمیسیون موارد خاص داخلی مؤسسه بررسی می شود.

   - 3ترم مشروط و به بعد به کمیسیون دانشگاه مادر ارجاع داده می شود.

 

3- بررسی درخواست مرخصی در یک نیمسال به عهده مؤسسه می باشد و در نیمسال دوم به عهده کمیسیون دانشگاه مادر می باشد.

 

4-  بازگشت به تحصیل با ارائه مستندات به عهده ی مؤسسه و در صورت لزوم کمیسیون دانشگاه مادر می باشد.

 

چه کارهایی دانشجو باید انجام دهد؟

   1- مراجعه دانشجو به مؤسسه جهت تعیین وضعیت

   2- نام نویسی در سامانه سجاد و ثبت درخواست کمیسیون توسط دانشجو

 

 

فایل راهنما

فایل راهنما

ثبت نام در سامانه سجاد  ثبت نام درخواست جهت بررسی در کمیسیون  دانلود فرم درخواست کمیسیون موارد خاص دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017